AKTUALNE zasady rozliczania finansowego wsparcia pomostowego zgodnie z wytycznymi i rekomendacją Instytucji Zarządzającej. Projekt „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2”

Szanowni Państwo

Po otrzymaniu wytycznych, rekomendacji od Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Zarządu Województwa Lubelskiego) odnośnie do rozliczania udzielonego uczestnikom projektu finansowego wsparcia pomostowego publikujemy aktualne zasady rozliczania wsparcia pomostowego w projekcie „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2”. Jako Beneficjent projektu jesteśmy zobligowania do ich stosowania.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami pomimo starań Beneficjenta w tym zakresie nie ma możliwości przenoszenia kwot niewykorzystanych na poczet większych wydatków kolejnego miesiąca.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Świdnicki Inkubator Lotniczy Spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „RYNEK PRACY”, Działanie 9.3 „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”.

Zespół Projektu

FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE:

Zasady rozliczania wsparcia pomostowego – AKTUALIZACJA- 27.03.2023

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku