Nabór biznesplanów i wniosków o wsparcie pomostowe (finansowe) w ramach realizacji projektu „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach: 14.07.2022 r. (czwartek) i 15.07.2022 r. (piątek) w godzinach od 10.00 do 14:00 będzie trwał nabór wniosków dotyczących wsparcia finansowego (biznesplanów) i wniosków o wsparcie pomostowe (finansowe) w ramach realizacji projektu pn.: „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2”.

Przypominamy, że złożenie dokumentów wiąże się z przedstawieniem dokumentów zawierających:


  1. Biznesplan [dokument nr 8 w zakładce „dokumenty do pobrania”] – należy złożyć 2 egzemplarze, wraz z załącznikami

Załączniki:
a) potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń dla uczestników projektu, o ile zostały one przewidziane na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji [zaświadczenie to wystawia biuro projektu, osoby, które nie odebrały tego zaświadczenia z biura do chwili obecnej mogą je odebrać w trakcie składania biznesplanu – w takim przypadku należy przynieść biznesplan wraz z kopertą, którą należy zakleić dopiero po dołączeniu do biznesplanu tegoż zaświadczenia],
b) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych lub zaświadczenia dokumentujące jej otrzymanie [dokument nr 13 w zakładce „dokumenty do pobrania”] / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis [dokument nr 14 w zakładce „dokumenty do pobrania”] – należy złożyć jeden z tych dokumentów w zależności od sytuacji uczestnika projektu,
c) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis [dokument nr 16 w zakładce „dokumenty do pobrania”],
d) szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu [wzór do pobrania tutaj], wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT),
e) dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji [kopie zaświadczeń, dyplomów, referencji lub podobnych, potwierdzone za zgodność z oryginałem],
f) zbiór oświadczeń [wzór niżej wymienionych oświadczeń do pobrania tutaj]:
– oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o
niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną
działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu
oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),
– oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza
środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej,
– oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w
rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
– oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nietoczeniu się
przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego
niespłaconych zobowiązań.

  1. Wniosek o wsparcie pomostowe [dokument nr 12 w zakładce „dokumenty do pobrania”] – należy złożyć 2 egzemplarze, wraz z załącznikami

Załączniki:

  1. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis [dokument nr 13 w zakładce „dokumenty do pobrania”] lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis [dokument nr 14 w zakładce „dokumenty do pobrania”].
  2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis [dokument nr 16 w zakładce „dokumenty do pobrania”]
  3. Zestawienie planowanych wydatków [wzór do pobrania tutaj].
  4. Oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe [dokument nr 17 w zakładce „dokumenty do pobrania”].

Wszystkie zaświadczenia, kopie dyplomów, referencji itp. muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć do biura projektu ŚWIDNICKI INKUBATOR LOTNICZY Sp. z o.o., Aleja Lotników Polskich 121-045 Świdnik (wejście Regionalny Park Przemysłowy Świdnik >> III piętro), tel.: 534 372 614 w przewidzianych dniach i godzinach trwania naboru.

W przypadku składania Biznesplanu oraz Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego w wersjach papierowych należy złożyć je do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według wzorów wskazanych w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego”.


Zachęcamy do dołączania wszelkich potwierdzeń dotyczących informacji zawartych w treści biznesplanu, np. kopie dyplomów/zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje, referencje, umowy przedwstępne, portfolio, itp.


Zakładka „dokumenty do pobrania” znajduje się tutaj.


Prosimy o zapoznanie się z regulaminem naboru oraz innymi dokumentami oznaczonymi wyrażeniem „dokument kolejnego etapu udziału w projekcie” w zakładce „dokumenty do pobrania”.

Zespół Projektu

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku