Ogłoszenie o naborze uczestników

Projekt „ŚWIDNICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2”

Świdnicki Inkubator Lotniczy Sp. z o.o. ogłasza nabór zgłoszeń osób, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą w ramach projektu „ŚWIDNICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2”.

Ogłaszany nabór będzie trwał od 8 kwietnia 2022 r. do 28 kwietnia 2022 r. Zgłoszenia będą rejestrowane według kolejności ich przedłożenia i opatrywane datą wpływu do organizatora naboru, którym jest SIL Sp. z o.o.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej:

 • osoby bezrobotne  (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne),
 • bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby starsze, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach),
 • osoby ubogie pracujące, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia,
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których zarobki nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce: „Dokumenty do pobrania” na górze strony.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją projektową.

Ważne!

Rekrutujemy do projektu „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2”
– składacie Państwo wymagane dokumenty związane tylko z tym projektem

Razem z dokumentami rekrutacyjnymi należy złożyć:

Obligatoryjnie:

 1. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy (nie starsze niż 30 dni od daty wydania)

W zależności od przypadku:

 1. zaświadczenie z Urzędu Pracy o byciu osobą bezrobotną zarejestrowaną (nie starsze niż 30 dni od daty wydania) – dotyczy osób zarejestrowanych w PUP/MUP
 2. zaświadczenie z ZUS informujące czy dana osoba została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę, wykonywania umowy agencyjnej/zlecenia, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub innego tytułu stanowiącego podstawę do ubezpieczeń społecznych (nie starsze niż 30 dni od daty wydania) – dotyczy osób biernych zawodowo oraz bezrobotnych niezarejestrowanych
 3. zaświadczenie z ZUS informujące czy dana osoba została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę, wykonywania umowy agencyjnej/zlecenia, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub innego tytułu stanowiącego podstawę do ubezpieczeń społecznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy (nie starsze niż 30 dni od daty wydania) – dotyczy osób długotrwale bezrobotnych
 4. kopia umowy o pracę/cywilno-prawnej potwierdzona za zgodność z oryginałem oraz zaświadczenie od pracodawcy jasno wskazujące warunki umowy (co najmniej: rodzaj umowy, okres trwania umowy, wynagrodzenie wynikające z umowy oraz wynagrodzenie przyznane w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu) – dotyczy osób ubogo pracujących
 5. orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność – dotyczy osób z niepełnosprawnościami
 6. kopia świadectwa pracy poświadczona za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie od pracodawcy dot. wypowiedzenia umowy/ likwidacji stanowiska – dotyczy osób, które zaznaczyły, że są osobami które utraciły pracę z powodu COVID-19

Po wypełnieniu i podpisaniu dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście w godzinach 9:00-15:00 lub za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej na adres:

ŚWIDNICKI INKUBATOR LOTNICZY Sp. z o.o.
Aleja Lotników Polskich 121-045 Świdnik
(wejście Regionalny Park Przemysłowy Świdnik >> III piętro)

Za dzień dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych uznaje się dzień, w którym zostaną faktycznie doręczone do biura projektu. Nie ma znaczenia data nadania np. w placówce pocztowej.

Za niespełnienie kryteriów formalnych skutkujące odrzuceniem Formularza i pozostawieniem go bez oceny, uważa się niepodpisanie wymaganych oświadczeń i nieuzupełnienie danych pozwalających na ocenę przynależności kandydata do grupy docelowej. Istnieje możliwość jednokrotnego uzupełnienia błędów formalnych, o czym powiadomieni zostaniecie Państwo niezwłocznie po ich wykryciu. Osoby, które uzyskają największą liczbę punktów w ramach oceny formularza rekrutacyjnego zostaną zaproszone do kolejnego etapu, tj. na rozmowę z doradcą zawodowym.

Zgodnie z § 7 pkt 3 Regulaminu rekrutacji: „Beneficjent zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 120% miejsc w grupie”.

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku