Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udzielenia wsparcia finansowanego na rozpoczęcie działalności gospodarczej – korekta. Projekt „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2”

Szanowni Państwo, 

Publikujemy zanonimizowaną ostateczną listę osób zakwalifikowanych do udzielenia wsparcia finansowanego na rozpoczęcie działalności gospodarczej uszeregowaną w kolejności malejącej liczby punktów – korektę z uwagi na omyłkę pisarską numeru referencyjnego wniosku.

Kwoty udzielanego wsparcia finansowego pozostały bez zmian w odniesieniu do wcześniej opublikowanej ostatecznej listy osób zakwalifikowanych.

Ważne:

Informacje dotyczące postępowania przed podpisaniem Umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i Umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego oraz wykaz dokumentów potrzebnych do podpisania wyżej wskazanych umów otrzymacie Państwo drogą elektroniczną. 

Uprzejmie prosimy o bieżące sprawdzanie wiadomości e-mailowych pochodzących z adresu poczty projektowej: biuro@dotacje-sil.org.pl.

Projekt wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Świdnicki Inkubator Lotniczy Spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „RYNEK PRACY”, Działanie 9.3 „Rozwój przedsiębiorczości”.

Zespół Projektu

ostateczna lista rankingowa 1KOW/SIL2/2022/korekta.pdf

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku