„Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2” – dofinansowany

Dnia 25 listopada 2021 r. Świdnicki Inkubator Lotniczy Sp. z o.o. podpisał z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego umowę na nowy projekt pn. „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2”, który będzie realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, w ramach naboru nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/21.

Wartość projektu: 3 241 178,40 zł, w tym kwota dofinansowania: 3 079 119,48 zł.

Projekt polega na udzieleniu bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmującego: (1) usługi szkoleniowe (indywidualne i grupowe), umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz (2) wsparcie finansowe.

Adresatami projektu są osoby w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego, pozostające bez pracy, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m. in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Do czasu umieszczenia odpowiednich dokumentów projektowych na naszej stronie, szczegółowe informacje nie będą udzielane telefonicznie. Zapraszamy do śledzenia Aktualności.

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku