Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2

To druga edycja projektu, który ma na celu wsparcie osób w procesie zakładania i rozwijania własnej firmy. Adresowany jest do osób powyżej 30 roku życia, które spełniają niżej określone warunki. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 241 178,40 PLN, w tym 3 079 119,48 PLN stanowią środki z Unii Europejskiej.

Wsparcie Uczestnika projektu polegać będzie na:

 1. Przygotowaniu merytorycznym do zakładania i prowadzenia działalności (szkolenia grupowe i indywidualne).
 2. Wypłacie bezzwrotnej dotacji w kwocie jednostkowej 23 050 PLN.
 3. Wypłacie comiesięcznego wsparcia pomostowego w kwocie  1800 PLN / m-c w okresie do 12 miesięcy.

Planujemy objąć wsparciem 60 uczestników projektu.

Kto może przystąpić do projektu?

Osoby w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową), w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu spełniają kryteria:

 • a) os. bezrobotne (w tym zarejestrowane w UP jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
 • aa) os. starsze (w wieku 50 lat i więcej),
 • bb) kobiety – min. 60% tj. 36 kobiet,
 • cc) os. z niepełnosprawnościami – min. 5% tj. 3 os.,
 • dd) os. długotrwale bezrobotne,
 • ee) os. o niskich kwalifikacjach, przy czym co najmniej 60% uczestników będą stanowiły osoby z ww. grup od lit. aa do lit. ee.
 • b) bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat – nie będą stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem, a nie ogółu UP, oraz nie należą do kategorii wskazanych w pkt a) w lit. cc-ee oraz w pkt c-e,
 • c) imigranci,
 • d) reemigranci,
 • e) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 • f) os. pracujące, w tym tzw. ubogie pracujące, os. zatrudnione na umowach krótkoterminowych/cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości min. wynagrodzenia. Łącznie nie więcej niż 10% ogółu GD.

Osoby wskazane w pkt od c) do f) nie mogą stanowić więcej niż 40% uczestników projektu. W ramach kategorii osób wskazanych w lit. od c) do f) łączna liczba osób pracujących nie może stanowić więcej niż 10% ogółu grupy docelowej.

Celem głównym projektu są

Zwiększone szanse na trwały związek z rynkiem pracy u 60 osób (36 kobiety i 24 mężczyzn), w tym 58 niepracujących i 2 ubogich pracujących, które ukończyły 30 rok życia z obszaru województwa lubelskiego, dzięki otrzymaniu finansowego i niefinansowego wsparcia i rozwojowi własnej działalności gospodarczej. Cel ten osiągnięty zostanie do 31.07.2023 r.

Harmonogram

Według przyjętego harmonogramu wsparcie będzie realizowane w ramach 6 grup, na jakie podzieleni zostaną uczestnicy Projektu. Przewidziano podział na następujące grupy, odpowiadające poziomowi wiedzy uczestników na temat przedsiębiorczości:

 • grupa podstawowa – 10 os.
 • grupa podstawowa – 10 os.
 • grupa podstawowa – 10 os.
 • grupa podstawowa – 10 os.
 • grupa średniozaawansowana – 10 os.
 • grupa zaawansowana – 10 os.

Dla grup podstawowych przewidziano 60 godzin, a dla grupy średniozaawansowanej 36 godzin dydaktycznych szkolenia grupowego w obszarze tematów:

 1. Działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych.
 2. Podstawy księgowości w małych firmach.
 3. Reklama i inne działania promocyjne.
 4. Skuteczność firmy na rynku.
 5. Sporządzenie biznesplanu i jego realizacja.

Dodatkowo Uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci szkolenia indywidualnego, które dotyczyć będzie zasad przygotowywania biznesplanów i działalności firmy (8 godzin dla grup podstawowych, 6 godzin dla grupy średniozaawansowanej oraz zaawansowanej).

O terminach naborów i szkoleń będziecie Państwo na bieżąco informowani na naszej stronie.
Prosimy o uważne śledzenie Aktualności.

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku