Wyniki zapytania ofertowego z dnia 24.09.2019

Świdnicki Inkubator Lotniczy Sp. z o.o. informuje iż zakończyło się postępowanie ofertowe na realizację usług szkoleniowych (grupowych) w ramach projektu „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości” nr.RPLU.09.03.00-06-0213/18 dla 4 grup szkoleniowych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 RYNEK PRACY, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.


Więcej informacji
TUTAJ

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku