Wyniki zapytania ofertowego z dnia 30.09.2019

Świdnicki Inkubator Lotniczy Sp. z o.o. informuje iż zakończyło się postępowanie ofertowe na realizację usług doradczych (indywidualnych) w ramach projektu „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości” nr. RPLU.09.03.00-06-0213/18 dla 5 grup, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 RYNEK PRACY, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.


Więcej informacji
Tutaj

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku