Ogłoszenie o naborze uczestników

  • Inne
  • Dodano: 24 września 2019
  • 1076

Świdnicki Inkubator Lotniczy Sp. z o.o. ogłasza nabór zgłoszeń osób, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą w ramach projektu „ŚWIDNICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”.

Ogłaszany nabór trwa od 24 września 2019 r. do 20 października 2019 r. Zgłoszenia będą rejestrowane według kolejności ich przedłożenia i opatrywane datą wpływu do organizatora naboru, którym jest SIL Sp. z o.o.


Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego , pozostające bez pracy zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej :

  • osoby bezrobotne  (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne),
  • bierne zawodowo , zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby starsze, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach),
  • imigranci  (w tym osoby polskiego pochodzenia),
  • reemigranci ,
  • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny ,
  • osoby pracujące,  w tym tzw. ubogie pracujące , osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych  oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Formularz do pobrania, oświadczenia oraz Regulamin rekrutacji znajdziecie Państwo
TUTAJ.


Po wypełnieniu i podpisaniu Formularz rekrutacyjny należy złożyć za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście w godzinach 10:00 – 14:00 na adres:

ŚWIDNICKI INKUBATOR LOTNICZY
Aleja Lotników Polskich 1
21-045 Świdnik

(wejście Regionalny Park Przemysłowy Świdnik >> III piętro)


Za dzień dostarczenia Formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie faktycznie złożony u Beneficjenta. Nie ma znaczenia data nadania np. w placówce pocztowej.


Za niespełnienie kryteriów formalnych skutkujące odrzuceniem Formularza i pozostawieniem go bez oceny, uważa się niepodpisanie wymaganych oświadczeń i nieuzupełnienie danych pozwalających na ocenę przynależności kandydata do grupy docelowej.


Istnieje możliwość jednokrotnego uzupełnienia błędów formalnych, o czym powiadomieni zostaniecie Państwo niezwłocznie po ich wykryciu.


Osoby, które uzyskają największą liczbę punktów w ramach oceny formularza rekrutacyjnego zostaną zaproszone do kolejnego etapu, tj. na rozmowę z doradcą zawodowym.

Aktualności dla
Inne
:

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku