Zapytanie ofertowe na realizację usług szkoleniowych

Termin składania ofert do dnia 02-10-2019

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług szkoleniowych (grupowych) w ramach projektu „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości” dla 4 grup szkoleniowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę : biuro@dotacje-sil.org.pl

Formularz do pobrania


Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 02.10.2019
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data złożenia/dostarczenia (w przypadku oferty przesłanej drogą elektroniczną data zapisania na serwerze pocztowym Zamawiającego) a nie data nadania.

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/ kuriera / posłańca w siedzibie firmy
Świdnicki Inkubator Lotniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja Lotników Polskich 1,
21-045 Świdnik
lub elektronicznie na adres e-mail: biuro@dotacje-sil.org.pl

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług szkoleniowych (grupowych) w ramach projektu „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości” dla 4 grup szkoleniowych. W ramach projektu przewidziano następujące grupy:
• 2 grupy podstawowe – każda licząca 15 osób – 60 godzin dydaktycznych szkolenia na grupę, łącznie na całe szkolenie przewidziano 120 godzin dydaktycznych. Jedna godzina dydaktyczna rozumiana jest jako 60 minut.
• 2 grupy średniozaawansowane – każda licząca 15 osób – 36 godzin dydaktycznych szkolenia na grupę, łącznie na całe szkolenie przewidziano 72 godzin dydaktycznych. Jedna godzina dydaktyczna rozumiana jest jako 60 minut.

Szkolenie „ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” ma na celu nabycie przez uczestników projektu kompetencji, które przygotują ich do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.
Program szkolenia podzielony jest na 5 części (bloki tematyczne). Szczegółowość zagadnień uzależniona od poziomu zaawansowania grupy szkoleniowej. Zamawiający przewiduje wybór częściowy Wykonawcy na każdą wskazaną poniżej część (blok tematyczny).

Część 1 (1 blok tematyczny)
a) Motywacja i zastosowanie komunikacji interpersonalnej w działalności gospodarczej

Część 2 (2 blok tematyczny)
a) Zakładanie firmy – krok po kroku
b) Prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
c) Podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Część 3 (3 blok tematyczny)
a) Podstawy księgowości w małych firmach

Część 4 (4 blok tematyczny)
a) Podstawy marketingu i promocji

Część 5 (5 blok tematyczny)
a) Biznesplan:
i. Wprowadzenie do metodologii budowania biznesplanu
ii. Finansowe aspekty biznesplanu
iii. Sporządzanie biznesplanu


Więcej informacji:
TUTAJ

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku