Zapytanie ofertowe na usługi szkoleniowe

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym ogłosiliśmy w Bazie Konkurencyjności postępowanie na usługi szkoleniowe. Postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach projektu „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2” nr RPLU.09.03.00-06-0054/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 RYNEK PRACY, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

Więcej szczegółów:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/92105 oraz
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/92113

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku