UWAGA! Ostateczny termin rozliczenia XII transzy finansowego wsparcia pomostowego w dniu 28.08.2023 r. Projekt „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2”.

Szanowni Państwo

Z uwagi na zakończenie realizacji projektu i obowiązek sprawozdawczy Beneficjenta wobec Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, której funkcję pełni Zarząd Województwa Lubelskiego wyznaczamy ostateczny termin składania dokumentów rozliczających XII transzę finansowego wsparcia pomostowego.

Wszystkie dokumenty rozliczeniowe XII transzy finansowego wsparcia pomostowego należy złożyć najpóźniej do dnia 28.08.2023 r. do biura projektu w godzinach 10.00 – 14.00. Podana data jest datą ostateczną złożenia dokumentów rozliczeniowych.

Prosimy, aby składać dokumenty rozliczeniowe przed wyznaczonym ostatecznym terminem.

Uczulamy również, że ponosicie Państwo wydatki najpóźniej do dnia odpowiadającemu dniu podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (co będzie weryfikowane po dacie księgowania).

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Świdnicki Inkubator Lotniczy Spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „RYNEK PRACY”, Działanie 9.3 „Rozwój przedsiębiorczości”.

Zespół Projektu

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku