Zakończenie realizacji projektu pn. „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2”.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 31.08.2023 r. zakończyliśmy realizację projektu pn. „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2”. Funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, pełnił Zarząd Województwa Lubelskiego a Świdnicki Inkubator Lotniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Świdniku pełnił funkcję Beneficjenta. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 „Rynek pracy”, Działanie 9.3 „Rozwój przedsiębiorczości”.

Celem głównym projektu byłozwiększenie szans na trwały związek z rynkiem pracy u 60 osób, które ukończyły 30 rok życia z obszaru województwa lubelskiego. Osoby dzięki otrzymaniu finansowego i niefinansowego wsparcia mogły uruchomić własne działalności gospodarcze. Cel projektu został osiągnięty do 31.08.2023 r.

Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej  stanowiła bezzwrotna pomoc finansowa udzielana uczestnikowi projektu w formule stawki jednostkowej na samozatrudnienie.

Wsparcie pomostowe stanowiło wsparcie finansowe wypłacane w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Maksymalna wysokość tego wsparcia nie przekraczała miesięcznie równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego. Finansowe wsparcie pomostowe skierowane było wyłącznie do osób, które rozpoczęły działalność w ramach niniejszego projektu oraz otrzymały w ramach projektu wsparcie finansowe w postaci stawki jednostkowej na samozatrudnienie.

Wsparcie uczestnika projektu kompleksowo obejmowało: (1) Szkolenie grupowe umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, (2) Szkolenie indywidualne umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, (3) Przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 23050,00 zł netto, (4) Przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w postaci pomocy finansowej miesięcznie wypłacanej przez okres 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Przeprowadziliśmy 60 kontroli w miejscach prowadzenia działalności gospodarczych uruchomionych w ramach projektu pn. „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2”.

W ramach akcji promocyjno-informacyjnej zaprezentowaliśmy na stronie internetowej Świdnickiego Inkubatora Lotniczego Spółka z o.o. firmy uczestników projektu, którzy wyrazili zgodę na przedstawienie usług czy produktów swoich uruchomionych w ramach udziału w projekcie działalności gospodarczych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Świdnicki Inkubator Lotniczy Spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „RYNEK PRACY”, Działanie 9.3 „Rozwój przedsiębiorczości”.

Wartość projektu wynosiła 3 241 178,40 zł w tym 2 755 001,64 zł stanowiły środki z Unii Europejskiej.

Dziękujemy uczestnikom projektu za udział w projekcie, za współpracę. Życzymy sukcesów,  wytrwałości w realizacji zamierzeń, satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym.

Zespół Projektu

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku