O projekcie

„ŚWIDNICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2”

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Projekt ma na celu wsparcie osób, które ukończyły 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Wsparcie uczestnika projektu obejmuje:

 • usługi szkoleniowe (grupowe i indywidualne) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczych,
 • przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego (w formie dotacji) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł netto,
 • bezzwrotne wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej w kwocie 1 800,00 zł netto przez okres 12 miesięcy.

Wartość projektu wynosi 3 241 178,40 zł w tym 2 755 001,64 zł stanowią środki z Unii Europejskiej.


Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie znajdziecie Państwo w zakładce: „DOKUMENTY DO POBRANIA” (Projekt: „ŚWIDNICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2”).


WAŻNE!
Podatek VAT jest niekwalifikowalny, co oznacza, że ww. kwoty można przeznaczyć wyłącznie na zakupy w kwotach netto. Wartość podatku VAT Uczestnicy projektu pokryć muszą z własnych środków. Zasada ta obowiązuje u wszystkich operatorów mikrodotacji w ramach Działania 9.3.


Celem głównym projektu są

Zwiększone szanse na trwały związek z rynkiem pracy u 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn), w tym 58 niepracujących i 2 ubogich pracujących i/lub zatrudnionych na umowach krótkoterminowych w ramach umów cywilnoprawnych, które ukończyły 30 rok życia z obszaru województwa lubelskiego, dzięki otrzymaniu finansowego i niefinansowego wsparcia, i rozwojowi własnej działalności gospodarczej. Cel zostanie osiągnięty do 31.08.2023 roku.


Grupa docelowa projektu

60 osób fizycznych (36 kobiet i 24 mężczyzn), w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczych, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu:

 • osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby ubogie pracujące, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia,
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których zarobki nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia.

Harmonogram

Według przyjętego harmonogramu rzeczowej realizacji projektu – wsparcie będzie realizowane w ramach 1 naboru kandydatów do udziału w projekcie, który pozwoli wyłonić 6 grup szkoleniowych. W ramach projektu przewidziano podział na następujące grupy szkoleniowe odpowiadające poziomowi wiedzy Uczestników na temat przedsiębiorczości:

 • 4 grupy podstawowe – w każdej grupie po 10 osób
 • 1 grupa średniozaawansowana – 10 osób
 • 1 grupa zaawansowana – 10 osób

Wszystkie istotne informacje na temat projektu będą zamieszczanie w AKTUALNOŚCIACH.


„ŚWIDNICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

To projekt mający na celu wsparcie osób, które ukończyły 30 lat w procesie zakładania i rozwijania własnej firmy.
Wartość całego projektu wynosi 5 152 209,76 zł, w tym 4 379 378,29 zł stanowią środki z Unii Europejskiej


Wsparcie Uczestnika indywidualnego polegać będzie na:

 1. Przygotowaniu merytorycznym (szkolenia i doradztwo) do zakładania i prowadzenia działalności.
 2. Wypłacie bezzwrotnej dotacji w kwocie max.  27 126,48 zł
 3. Wypłacie comiesięcznego wsparcia pomostowego w kwocie
  max. 2 220,00 zł / m-c przez max. 12 miesięcy.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie znajdziecie Państwo TUTAJ


WAŻNE!
Podatek VAT jest niekwalifikowalny, co oznacza, że ww. kwoty można przeznaczyć wyłącznie na zakupy w kwotach netto. Wartość podatku VAT Uczestnicy projektu pokryć muszą niestety z własnych środków. Zasada ta obowiązuje u wszystkich operatorów mikrodotacji w ramach Poddziałania 9.3


Celem głównym projektu są

Zwiększone szanse na trwały związek z rynkiem pracy u 80 osób (44 kobiety i 36 mężczyzn), w tym 77 niepracujących i 3 ubogich pracujących, które ukończyły 30 rok życia z obszaru województwa lubelskiego, dzięki otrzymaniu finansowego i niefinansowego wsparcia i rozwojowi własnej działalności gospodarczej. Cel ten osiągnięty zostanie do 31.12.2020 r.


Wsparcie dla uczestników projektu:

 • Szkolenie „ABC przedsiębiorczości”
 • Doradztwo indywidualne
 • Bezzwrotna dotacja w wysokości max. 27 126,48 zł brutto
 • Wsparcie pomostowe w wysokości max. 2 220,00 zł brutto / miesiąc przez max. 12 miesięcy.

Harmonogram

Według przyjętego harmonogramu wsparcie będzie realizowane w ramach 5 naborów, odpowiadających 5 grupom, na jakie podzieleni zostaną Uczestnicy Projektu. Zakłada się, że poszczególne nabory będą ogłaszane średnio co 3-4 miesiące. O terminach naboru będziecie Państwo na bieżąco informowani na naszej stronie. Prosimy o uważne śledzenie AKTUALNOŚCI. Przewidziano podział na następujące grupy, odpowiadające poziomowi wiedzy Uczestników na temat przedsiębiorczości:

 • grupa (podstawowa) – 15 os.
 • grupa (podstawowa) – 15 os.
 • grupa (średniozaawansowana) – 15 os.
 • grupa (średniozaawansowana) – 15 os.
 • grupa (zaawansowana) – 20 os.
Realizatorzy projektu:

Lider: ŚWIDNICKI INKUBATOR LOTNICZY SP. Z O.O.
Partner: POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIDNIKU

Okres realizacji:
2019.­06.28 - 2021-­07­-31
Wartość projektu:
5 152 209,76 ZŁ
Wartość współfinansowania unijnego:
Aktualności:
up

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku