Unieważnienie zapytań ofertowych z dnia 9 marca 2022 r.

Informujemy, iż na podstawie zapisów zawartych w zapytaniach ofertowych (II. Postanowienia Ogólne punkt 4) ogłoszonych w dniu 09.03.2022 r. Zamawiający unieważnił postępowania.

Przedmiotem unieważnionych postępowań były:

  • usługi szkoleniowe (grupowe) w ramach projektu „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2”
  • usługi szkoleń indywidualnych w ramach projektu „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2”.

Ogłoszone postępowania dotyczyły projektu nr RPLU.09.03.00-06-0054/21 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 RYNEK PRACY, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Ponowne ogłoszenie zapytań ofertowych w ramach projektu „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2” zostanie zamieszczone w Bazie Konkurencyjności oraz w Aktualnościach na stronie www.dotacje-sil.org.pl.

Zespół Projektu

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku