Polityka prywatności

§ 1

 1. Administratorem danych osobowych użytkownika jest ŚWIDNICKI INKUBATOR LOTNICZY SP. Z O.O. z siedzibą w Świdniku przy Al. Lotników Polskich 1 (21-045 Świdnik) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000685564, NIP: 7123343445, REGON: 367721198, e-mail: biuro@dotacje-sil.org.pl
 2. Kontakt z os. przetwarzającą dane można nawiązać za pośrednictwem wiadomości: inkubator@sil.org.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji projektów związanych z dofinansowaniem dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców.
 4. Przetwarzanie danych osobowych w innych celach niż powyższe będzie możliwe wyłącznie za uprzednią zgodą użytkownika – w tym przypadku podstawą przetwarzania danych będzie odpowiednia zgoda użytkownika.
 5. Witryna www.dotacje-sil.org.pl używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 6. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 7. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 8. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy ŚWIDNICKI INKUBATOR LOTNICZY SP. Z O.O. w celu optymalizacji działań.
 9. Na witrynie www.dotacje-sil.org.pl Administrator wykorzystuje następujące pliki cookies:
  (a) umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  (b) umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  (c) umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 10. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie.
 11. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
 12. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie.
 13. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
 14. Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w serwisie internetowym www.dotacje-sil.org.pl. W tym w szczególności poprzez wypełnienie formularza, zadania pytania, kontakt z pracownikami ŚWIDNICKIEGO INKUBATORA LOTNICZEGO SP. Z O.O.

§ 2

 1. Do podjęcia rozmów o potencjalnym uzyskaniu dofinansowania niezbędne są dane imię i nazwisko, e-mail oraz numer telefonu do kontaktu. Brak zgody na przetwarzanie tych danych uniemożliwia zawarcie i realizację umowy. Ponadto użytkownik może podać dobrowolnie inne dane osobowe i adresowe.
 2. Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki.

§ 3

 1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
 2. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 2 lat od zakończenia obowiązywania umowy.

§ 4

 1. Każdy użytkownik ma prawo do:
  (a) dostępu do danych osobowych które go dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
  (b) poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności,
  (c) usunięcia danych,
  (d) ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych (na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych), przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  (e) przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe,
  (f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 2. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:
  a) Drogą elektroniczną na adres: biuro@dotacje-sil.org.pl
  b) Na adres: ŚWIDNICKI INKUBATOR LOTNICZY SP. Z O.O., Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik.
  c) Osobiście w siedzibie Administratora.
 3. Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania sprawy) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące.
 4. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.

§ 5

W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Stawki 2
00-193 Warszawa

Aktualności:
Kontakt:

Biuro projektu

Aleja Lotników Polskich 1
21-045 Świdnik
(wejście Regionalny Park Przemysłowy Świdnik, III piętro)

e-mail: biuro@dotacje-sil.org.pl
tel: +48 534 372 614


Obsługa uczestników projektu

pon. – czw. 10:00-14:00

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku