Ogłoszenie o dodatkowym naborze uczestników – rekrutacja uzupełniająca

Świdnicki Inkubator Lotniczy Sp. z o.o. ogłasza dodatkowy nabór zgłoszeń osób, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą w ramach projektu „ŚWIDNICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”.

Ogłaszany nabór trwa od 1 lutego 2021 r. do 3 lutego 2021 r. Zgłoszenia będą rejestrowane według kolejności ich przedłożenia i opatrywane datą wpływu do organizatora naboru, którym jest SIL Sp. z o.o.


Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej:

  • osoby bezrobotne  (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne),
  • bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby starsze, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach),
  • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),
  • reemigranci,
  • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
  • osoby pracujące, w tym tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Formularz do pobrania, oświadczenia oraz Regulamin rekrutacji znajdziecie Państwo TUTAJ.


Po wypełnieniu i podpisaniu Formularz rekrutacyjny należy dostarczyć osobiście w godzinach 9:00-15:00 lub za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej na adres:

ŚWIDNICKI INKUBATOR LOTNICZY Sp. z o.o.

Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik

(wejście Regionalny Park Przemysłowy Świdnik >> III piętro)


Za dzień dostarczenia Formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie faktycznie złożony u Beneficjenta. Nie ma znaczenia data nadania np. w placówce pocztowej.


Za niespełnienie kryteriów formalnych skutkujące odrzuceniem Formularza i pozostawieniem go bez oceny, uważa się niepodpisanie wymaganych oświadczeń i nieuzupełnienie danych pozwalających na ocenę przynależności kandydata do grupy docelowej.


Istnieje możliwość jednokrotnego uzupełnienia błędów formalnych, o czym powiadomieni zostaniecie Państwo niezwłocznie po ich wykryciu.


Osoby, które uzyskają największą liczbę punktów w ramach oceny formularza rekrutacyjnego zostaną zaproszone do kolejnego etapu, tj. na rozmowę z doradcą zawodowym.


Zgodnie z § 2 pkt 8 Regulaminu rekrutacji Beneficjent zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 200% miejsc w danej grupie.

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku