Zapytanie ofertowe na realizację usług szkolenia indywidualnego w ramach Projektu „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2”

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym ogłosiliśmy w Bazie Konkurencyjności postępowanie na realizację usług szkolenia indywidualnego. Postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach projektu „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2” nr RPLU.09.03.00-06-0054/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 RYNEK PRACY, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

Termin składania ofert do dnia: 17.03.2022 r.

Szczegółowe informacje tutaj:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/97549

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku